Lid worden
U kunt lid worden van de NVVP door het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in te vullen en vervolgens te verzenden naar het secretariaat.

Contributie 2023

Indien u het lidmaatschap van de NVVP wil opzeggen, dient u vóór 1 december van het jaar dit schriftelijk (per e-mail of per post) kenbaar te maken aan het secretariaat.


Automatische incasso contributiefactuur

Als u gebruik van wilt maken van de mogelijkheid om de contributie d.m.v. automatische incasso te betalen, dan kunt u dit aangeven door bijgevoegde formulier in te vullen en in te sturen.


Lidmaatschap opzeggen
Het lidmaatschap van de NVVP wordt aangegaan voor een heel kalenderjaar. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (per mail of per post) te geschieden, gericht aan het secretariaat van de vereniging, met inachtneming van een opzeggingstermijn van 4 weken, derhalve vóór 1 december. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd.


Bijdrage FMS voor pathologen.
De contributie voor de Federatie Medisch Specialisten wordt door de wetenschappelijke verenigingen geïnd. De hoogte van de contributie kunt u terug vinden in het overzicht van de contributies.

Niet praktiserende medisch specialisten.
Gepensioneerde medisch specialisten die niet praktiseren, medisch specialisten die in het buitenland praktiseren en arbeidsongeschikte medisch specialisten kunnen deelnemen aan een speciaal opgerichte stichting SOVAF genaamd. Via  SOVAF kunnen zij verbonden blijven met de Federatie en de KNMG en indien van toepassing de LAD.

Persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens zoals opgegeven door de leden worden zorgvuldig verwerkt en bewaard. De persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het toesturen van informatie vanuit de NVVP aan de leden, facturering en vermelding op de website aangaande commissie- en bestuursfuncties. Indien de ledenlijst voor leden beschikbaar is, staat deze op het besloten deel van de website en kunnen leden individueel aangeven of en welke gegevens voor andere leden zichtbaar zijn.

Verwerking van de persoonsgegevens geschiedt door het secretariaat. Bij beëindiging van het lidmaatschap worden de gegevens die de vereniging niet langer nodig heeft, vernietigd/ verwijderd.